(නිමල කොඩිතුවක්කු)

ශ්‍රී ලංකීය  නිර්මාණශීලී තරුණ තරුණියන්ට අත දීම සදහා ආරම්භ කර ඇති අරමුදල සදහා රුපියල් කෝටි 10ක මුදලක් බැර කිරීමට අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර තිබේ.

ඉහත මුදල ශ්‍රී ලංකීය  නිර්මාණශීලී තරුණ තරුණියන්ට අත දීම සදහා ආරම්භ කර ඇති අරමුදලට බැර  කෙරෙන්නේ ආරම්භක මුදලක් ලෙසයි.

ඉහත අරමුදල සදහා ඉදිරියේදී තවත් ප‍්‍රතිපාදන වෙන්කිරීමට  අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර තිබේ.