හැකි ඉක්මණින් පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන ලෙස හිටපු ජනාධිපති සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

රාජපක්ෂ මහතා එලෙස පැවසුවේ අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී අදහස් දක්වමිනි.

‘‘පළාත් පාලන මැතිවරණය ජනවාරි වන විට පවත්වන බව  ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කර තිබුණා. නමුත් අද වනවිට එය කල් ගිහින් තිබෙනවා. මේ මැතිවරණය පවත්වන තුරු ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා. මේ මැතිවරණය කල්දැමීම සම්බන්ධයෙන් අපි අපේ විරුද්ධත්වය ප්රරකාශ කරනවා. මැතිවරණය පුළුවන් තරම් ඉක්මණින් පවත්වන්න.‘‘