(ඉන්දිකා රාමනායක)

හදිසි අවස්ථාවක හෝ  සැකකටයුතු තොරතුරක් දැනුම්  දීම සදහා 113 නමැති නව අංකයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

මෙම අංකය   යුද හමුදාව විසින් හදුන්වා  දී ඇත.