ප්‍රසාද් මුතුකුඩ   
 
සීදුව ප්‍රදේශයේ  පෞද්ගලික  බැංකුවකට (18)  පැමිණි  පුද්ගලයකු   එහි  කවුන්ටරයක තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 07 මංකොල්ලකා  පලා ගොස් ඇතැයි  සීදුව පොලීසිය කියයි.
 
සැකකරුවන්  මුදල් තැම්පත් කිරීමට පැමිණි ආකාරයට ඇතුළු වී අත්බෝම්බයක් සහ පිස්තෝලයක් පෙන්වමින් කවුන්ටරයේ සිටි කාර්යමණ්ඩලයේ නිලධාරින්  බිය ගන්වා   මුදල් කොල්ලකා ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.