එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 2018 වසර සඳහා නිලධාරී මණ්ඩලය පත් කිරීම පිළිබඳ වැඩ කටයුතු මාර්තු 31 වැනිදා වන විට අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි අගමැති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය  සාගල රත්නායක මහතා කියයි.
 
පක්ෂයේ ප්‍රතිසන්ධාන කටයුතු වෙනුවෙන් මෙන්ම රජයේ නව ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් අදහස් ලබා ගැනීම අගමැතිවරයා කමිටු කිහිපයක් පත්කර ඇතැයි ද ඇමැතිවරයා පවසයි.