පාර්ලිමේන්තුව රැස්කල පසු එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් 20කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහයෝගය පල කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පැවසීය.

එජාපය සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පිරිස සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කළේ තමන් බවද අලුත්ගමගේ මහතා කීවේය.