(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

ආනයනික පොහොර සඳහා බිල්පත් පියවීම වෙනුවෙන් රාජ්‍ය පොහොර සමාගම් දෙක මහජන බැංකුවට ගෙවිය යුතු ණය මුදල රුපියල් කෝටි 3500ක් පමණ වන බව මුදල් අමාත්‍යාංශ වාර්තා පෙන්වා දෙයි.


ලංකා පොහොර සමාගම විසින් ගෙන්වන ලද පොහොර වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 561ක මුදලක් ද කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම විසින් ගෙන්වන ලද පොහොර වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 340ක පමණ මුදලක් ද මහජන බැංකුව වෙත ගෙවිය යුතුව ඇතැයි එම වාර්තා සඳහන් කරයි.

රාජ්‍ය පොහොර සමාගම් දෙකට පොහොර ආනයනය සඳහා මහජන බැංකුවෙන් ණයවර ලිපි නිකුත් කර තිබූ අතර මේ වන විට එම ණයවර ලිපි කල්පිරී ඇත.

මේ අතර පොහොර සමාගම් දෙකේ ණය වාරික ගෙවීම සඳහා මේ වසරට තවත් කෝටි 1000ක පමණ මුදලක් ද රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ පොහොර සමාගම් සඳහා මේ වසරේ පියවිය යුතුව ඇති රුපියල් කෝටි 1600ක පමණ මුදලක් ද අවශ්‍ය වන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි.

මේ සියල්ලට අමතරව 2020 වසරේ පොහොර සහනාධාර වැඩසටහන සඳහා තවත් රුපියල් කෝටි 5400ක පමණ මුදලක් අවශ්‍යවනු ඇතැයි ද ගණන් බලා තිබේ.