( පුෂ්පකුමාර ජයරත්න )

කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍ය සායන සඳහා පැමි⁣ණෙන රෝගීන්ට අවශ්‍ය සායනික ඖෂධ මේවනවිට සකස්කර ඇති බැවින් ඒවා නිවසටම ලැබීමට සැලැස්වීමට නිවැරැදි ලිපිනයන් රෝහලට ලැබීමට කටයුතු කරන ලෙස කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සරත් වීරබණ්ඩාර මහතා ඉල්ලීමක් කරයි.

මෙම තොරතුරු දැනුම්දීම සඳහා කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ 037-2222261-63-63 හෝ 037 - 2225190-91-92 යන දුරකථන අංක වලට කතා කර තම ලිපින හැකි ඉක්මනින් දැනුම් දෙන ලෙස රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා පැවසීය .