(සමන් පාලිත නානයක්කාර)

නායයාමේ දැඩි අවදානමක් තිබෙන හල්දුම්මුල්ල ඉදල්ගස්හින්න උඩ්වේරිය කන්ද ආශ්‍රිත පදිංචි පවුල් 45කට දුන් උපදෙස් අනුව ඔවුන් ඉවත් නොවීම නිසා බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ උපදෙස් පරිදි ඔවුන් ඉවත් කිරිමට කටයුතු කරන බව  පොලිසිය පවසයි.

උඩවේරිය කන්ද කොටසක් නාය ගොස් ඇති බවත්  තවත් කොටසක් නායයාමේ අවදානමක් ඇති බවත් පවසයි.