(විනීතා එම් ගමගේ)

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ඉකුත් වසරේ මගී ප‍්‍රවාහනයේ දී ප‍්‍රගතියක් පෙන්වා ඇතැයි එම දෙපාර්තමේන්තුවේ 2016 කාර්ය සාධන වාර්තාව පෙන්වා දෙයි. 

එම වර්ෂය තුළ සමස්ත මගී දුම්රිය ධාවනයෙන් සියයට 57 ක් නියමිත වේලාවට ධාවනය කළ හැකි වූ බවත් තදාසන්න දුම්රියන් නියමිත වේලාවට ධාවනය වීම සියයට 63 ක්ද ප‍්‍රාදේශිය දුම්රියන් නියමිත වේලාවට ධාවනය වීම් සියයට 56 ක්ද මට්ටමේ පවත්වා ගැනීමට හැකි වූ බව ද එම වාර්තවේ සඳහන් වේ.

2016 වසරේ දී අවංගු වූයේ මගී දුම්රියන් ගෙන් සියයට දෙකක් හා භාණ්ඩ දුම්රියන් ගෙන් සියයට 17ක්ද පමණකැයි එහි සඳහන්ව තිබේ. මගී ප‍්‍රවාහන ආදායම 2015 වසර හා සැසැදීමේ දී 2016 වසරේ රුපියල් මිලියන 5174 සිට රුපියල් මිලියන 5366 ක් දක්වා මිලියන 192 කින් වැඩිවි ඇතැයි එම වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.