අක්බාර් බ්‍රදර්ස් සමාගම රුපියල් මිලියන 100ක වටිනාකමින් යුත් ආධාර, පීඩාවට පත්වී ඇති සාමාන්‍ය ජනතාව සහ තම සේවක ප්‍රජාව වෙත සහන සැළසීම සඳහා ලබාදීමට තීරණය කර ඇත.

කොවිඩ් - 19 ‍වයිරසයේ බලපෑමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට හා ආර්ථිකයට සිදුවිය හැකි බලපෑම සම්බන්වධ අධ්‍යනය කිරීමෙන් පසු එම තීරණය ගත් බව ඔවුහු පවසති.

‍එහි ප්‍රථම පියවර ලෙස , ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ආරම්භ කර ඇති කොවිඩ් - 19 සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට රුපියල් මිලියන 50ක මුදලක් ලබාදීමට ඔවුන් පොරොන්දු වී ඇත.  

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව වෙනුවෙන් තම දායකත්වය දිගටම ලබාදෙන බව පවසන එම සමාගම හලාවත නව සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමට ද සිය දාකයත්වය ලබාදෙන බව පවසයි.

මෙයට අමතරව තම සමාගමේ සියලු සේවකයන් සඳහා අවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීම, සනීපාරක්ෂක උපකරණ සැපයීම ඇතුළු සියලු පහසුකම් සැළසීමට ද අක්බාර් බ්‍රදර්ස් තීරණය කර ඇත.

එමෙන්ම ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ විහාරස්ථාන, කතෝලික පල්ලි සහ මුස්ලිම් පල්ලි වෙත සහ ප්‍රදේශවාසී ජනතාව වෙත වියළි සලාක බෙදා හැර තිබේ.

අක්බාර් බ්‍රදර්ස්හි අධයක්ෂ මණ්ඩලය සහ කාර්ය මණ්ඩලය සියලු ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග සහ සනීපාරක්ෂක ක්‍රමෝපායයන් අනුගමනය කරමින් මෙම කර්තව්‍යයන් ඉටුකරන අතර ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ ආයතනයක් ලෙස මෙවැනි අවස්ථාවක දී ජනතාවට උපකාර කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳ ආඩම්බරයට පත්වන බවයි.

085