(රංජන් කස්තුරි)

මොණරාගල ප්‍රාදේශිය සභාවේ පුරප්පාඩුව පවතින සභික ධූරයට සුදුස්සෙක් නම් කිරීම සඳහා සති තුනක පමණ කාලයක් ලබාගන්නා බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

මොණරාගල මහාධිකරණයේ තීන්දුවකට අනුව මොණරාගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ මදුරුකැටිය කොට්ඨාශයේ නියෝජිතයාගේ සභිකධූරය අහෝසිවී තිබෙන අතර ඔහු තීන්දු පිළිබඳව සලකා බැලීමට එම කාලය ගන්නා බවද එම කොමිෂන් සභාව කියයි.

යම් හෙයකින් අභියාචනා කළහොත් එහි තීන්දුව ලැබෙන තෙක් බලාසිටින බවද නැතහොත් තීන්දුව පිළිබඳව අභියාචනා කළ යුතු කාලය වන දින 21ක් ගිය පසුව සුදුස්සෙකු පත් කරන බවද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කියයි.