(මනෝප‍්‍රිය ගුණසේකර)

අපරාධ සිද්ධීන් වලට අදාළ නඩු ගොනු සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රමාදයකින් තොරව උපදෙස් ලබාදිය යුතු බවට නීතීපතිගේ තීරණයකට අනුව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තු ඉතිහාසයේ වාර්තාවක් පිහිටුවමින් පසුගිය මාස 10 ක කාලය තුළ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අපරාධ නඩු ගොනු අතුරින් නඩු ගොනු 13,283 ක් සම්බන්ධයෙන් පියවර ගෙන ඇතැයි නීතීපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනී, ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නීතීඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය පැවසුවාය.

2017 සහ 2018 වසරවල් සමඟ සංසන්දනය කිරීමේදී මෙම වසරේ මාස 10 ක කාලයක් තුළ නඩු ගොනු විශාල ප‍්‍රමාණයක් සම්බන්ධයෙන් මේ වන විටත් පියවර ගෙන අවසන් බවද එය වසර 135 ක නීතිපති දෙපාර්තමේන්තු ඉතිහාසයේ වාර්තාවක් බවද නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

මෙම වසරේ පසුගිය මාස 10 ක කාලයක් තුළ උපදෙස් ඉල්ලා දිවයිනේ විවිධ පොලිස් ස්ථානවලින් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අපරාධ නඩු ගොනු අතුරින් නඩු ගොනු 8319 ක් සම්බන්ධයෙන් මහාධිකරණයන් හමුවේ අධි චෝදනා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර අපරාධ සිද්ධීන් 2621 ක් සම්බන්ධයෙන් මහෙස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයන් හමුවේ ගත යුතු පියවර සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදී ඇත.

ඒ අතරම උපදෙස් ඉල්ලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අපරාධ නඩු ගොනු අතරින් නඩු ගොනු 2160 ක සැකකරුවන් නිදහස් කරන ලෙස නියම කරමින් අදාළ පොලිස් ස්ථානවලට උපදෙස් ලබාදී ඇත.

2017 වසරේදී උපදෙස් ඉල්ලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අපරාධ නඩු ගොනු අතුරින් නඩු ගොනු 3102 ක් සම්බන්ධයෙන් ද 2018 වසරේදී උපදෙස් ඉල්ලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අපරාධ නඩු ගොනු අතුරින් නඩු ගොනු 3717 ක් සම්බන්ධයෙන් ද නීතීපති උපදෙස් ලබාදී තිබු අතර එම වසරවල් හා සංසන්ධනය කිරීමේදී මෙම වසරේ පසුගිය මාස 10 ක කාලයක් තුළ ගෙන ඇති පියවරයන් යුක්තිය ඉටුවීම සම්බන්ධයෙන් විශාල ප‍්‍රගතියක් පෙන්නුම් කෙරේ.