ජංගම දුරකතනයකින් මිතුරකුගේ නිරවත් ඡායාරූප ගෙන අන්තර්ජාලයට මුදා හැරි බව කියන කුරුණෑගල පාසල් සිසුන් දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය කියයි.
 
සිද්ධියට ලක්වූ සිසුවාගේ දෙමාපියන් කළ පැමිණිල්ලක් අනුව විමර්ශන පවත්වා එම සිසුන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.