මහින්ද නිශ්ශංක

පවතින කාළගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් අද පස්වරු 6.45 ට පමණ පානදුර දුම්රිය වර්ණ සංඥා පද්ධතියට අකුණු සැර වැදීම නිසා දුම්රිය ධාවනය පානදුර දුම්රිය ස්ථානයෙන් සීමා වී ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.