(ක්‍රිෂාන් ජීවක ජයරුක්)

රජයට විරෝධය පළ කරමින් මාතර නගරයේ ද කලු කොඩි ඔසවා කඩ සාප්පු වසා දමමින් ජනතාව අද දින හර්තාලයේ නිරත වූහ.

මේ නිසා සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාලව පැවතිණි.

මාතර දිස්ත්‍රික්කය තුල පෞද්ගලික බස් රථ සියල්ලම වැඩ වර්ජනය කර තිබු අතර ලංගම බස් රථ කිහිපයක් පමණක් ධාවනයේ නිරත වන අයුරු දැක ගත හැකි විය.

අධිවේගී මාර්ගයේ ද පෞද්ගලික බස් රථ ධාවනය නොවු අතර පැය කිහිපයකට පසු ලංගම බසයක් පැමිණෙන අයුරු දැක ගන්නට ලැබුණි.එහෙත් එම බසයට ද අවශ්‍ය මගීන් නොසිටියේය.

මාතර යටියන ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කොට පිරිසක් ටයර් දමා පාර මැද පුලුස්සා තිබුණේය.

මාතර නගරයේ පාසල් වලට දරුවන් හා ගුරුවරුන් බොහෝමයක් නොපැමීණි එම පාසල් පාලුවට ගොස් තිබුණේය.