(යොහාන් භාසුර)

ශ‍්‍රී ලංකාව ඉන්දන ආනයනය සඳහා වසරකට රුපියල් කෝටි ලක්‍ෂයක් වැය කරන්නේ යැයි මුදල් අමාත්‍යංශයේ හිටපු ලේකම්, වර්තමාන ජනාධිපති ලේකම් පී. බී. ජයසුන්දර මහතා පවසයි.

ඉන්දන ආනයනය සඳහා වසරකට ඩොලර් මිලියන 5000 ක් (රුපියල් බිලියන 1000) වැය කිරීමට සිදුවී ඇති බවත් එම තත්ත්වය ආනයන සහ අපනයන පරතයට වැඩි වීමට වඩාත් බලපෑම් කර ඇති බවත් ජයසුන්දර මහතා කියයි.

ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනියම ලැබෙන ප‍්‍රධානම අපනයන මාර්ග දෙක වන ඇගළුම් සහ තේ අපනයනයෙන් වසරකට ලැබෙන ශුද්ධ විදේශ ආදායමට වඩා වැඩි මුදලක් ඉන්දන සඳහා වැය වන බවත් එම ඉන්දන බලශක්තිය සහ ප‍්‍රවාහනය සඳහා යොදාගන්නා බවත් ජයසුන්දර මහතා සඳහන් කරයි.