(ඉන්දිකා රාමනායක)

මීගමුව හා අයට හෝටල් කිහිපයකට පහර සොරාගෙන ගොස් තිබු භාණ්ඩ රැසක් එම පිරිස් විසින් යළිත් කටාන පොලිසියට බාර දී ඇත.

එම භාණ්ඩ අතර, මෙට්ට, අධි ශීතකරන, කල්දේරම්, මෙට්ට, විවිධ යන්ත්‍ර පුටු, ආදි තිබු බව පොලිසිය පවසයි.