බස්නාහිර පළාතට නැවත දැනුම් දෙනතුරු පොලිසිය ඇදිරි නීතිය පැන වූ බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය කියයි.