ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මුළු දිවයිනටම ඇදිරිනිතීය පනවා ඇතැයි පොලිස් මා‍‍ධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය කියයි.