(යොහාන් භාසුර)

වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගවලින් ඉල්ලන කිසිඳු ඉල්ලීමකට බලධාරීන්ගෙන් පිළිගත හැකි ප්‍රතිචාර නොලැබීම නිසා එම වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යෑමට තීරණය කළ බව ජල සම්පාදන වෘත්තිය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය පවසයි.

ඉංජිනේරුවන් ඇතුළු සියලු විධායක නිලධාරීන් අකුරට වැඩ කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන බවත් පරිපාලනය පිළිගත හැකි ප්‍රතිචාරයක් නොදුණ හොත් දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් ඒ මහතා කීය.

සියලුම කළමනාකාරිත්ව රැස්වීම්, ප්‍රගති රැස්වීම් වර්ජනය කිරීම සහ වාර්තා සැපයීම නොකිරීම, භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමට අදාල ටෙන්ඩර් ඇගයීම් නොකිරීම සහ ජල සම්පාදන විසන්ධි කිරීම් වැඩසටහන් නොකිරීම යන වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බව ද ජල සම්පාදන වෘත්තිය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.