(කුමාර ආරියදාස)

කුඹුරු සී සෑම සඳහා ටැක්ටර්වලට යෙදීම සදහා බුලීවලට ඉන්ධන ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ගොවීහු පිරිසක් මහනුවර යාපනය ඒ 9 ප්‍රධාන මාර්ගය දඹුල්ල බස් ඩිපෝව ඉදිරියෙන් වසා දමා විරෝධ්තාවයක නිරත වූහ.

මේහේතුවෙන් මාර්ගයේ ගමන් ගත් වාහනවලට දැඩි බාධා වූ අතර බුලිවලට ඉන්ධන ලබා නොදෙන්නේ නම් අනෙකුත් වාහන වලට ද ඉන්ධන ලබා දීමට ඉඩ ලබා නොදෙන බව තවත් උද්ඝෝෂකයන් පිරිසක් පිරවුම්පල සේවකයන්ට තර්ජනය කරන්නට වුහ .