කොළඹ  උතුර,  කොළඹ දකුණ සහ මැද කොළඹ යන පොලිස් බල  ප්‍රදේශවලට නැවත දැනුම් දෙනතුරු පොලිස් ඇදිරිනීතිය පනවා තිබේ.