(පී.ශාන්ත බණ්ඩාර)

උතුරු මැද පළාත් මහ ඇමැති මහීපාල හේරත් සහ ඔහුගේ පුත් අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතාගේ නිවෙසට ද ගිනි තබා ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි.

ගින්නෙන් නිවෙස සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි.