( කීර්ති ප්‍රනාන්දු )

මිනුවන්ගොඩ නගර මධ්‍යයේ කටුනායක මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින් මල් වඩම් සහ මිනී පෙට්ටියක් තබා ගෙන දැවැන්ත හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් මේ වන විට පැවැත්වෙමින් තිබේ  .

දහසකට අධික  අතිවිශාල  ජනතාවක් මෙම හර්‍ර් තාලයට  එක් වී සිටින අතර මිනුවන්ගොඩ නගරයේ සියලුම වෙළඳ සැල් වසා දමා එම වෙළඳ සැල් වල කළු කොඩි ඔසවා විරෝධතාවය  දැක්වීමට නගරයේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ද එක්වී සිටී  .

මිනුවන්ගොඩ නගරය මැදින් දිවෙන කටුනායක මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගය හරහා  පැවැත්වෙන මෙම  හර්තාල් ව්‍යාපාරය  හේතුවෙන් මෙම මාර්ගයේ  ගමනාගමන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම ඇන හිට ඇත.

 මේ වන විට නගරයට ඇදහැලෙන ධාරානිපාත මහා වර්ෂාව මධ්‍යයේ ද  මෙම හර්ත ව්‍යාපාරය පැවැත්වෙමින් තිබේ  .