(තරිඳු ජයවර්ධන)

රථවාහන වැරදි පහක අවම දඩය රුපියල් 25000 කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

එම වැරදි නම්,

  1. රියදුරු බලපත් නොමැතිව රිය ධාවනය
  2. රියදුරු බලපත් නොමැති පිරිස් රියදුරු සේවයේ නියුක්ත කිරීම
  3. බීමතින් රිය පැදවීම
  4. දුම්රිය හරස් මාර්ගයට අපරික්ෂාකාරීව වාහන ඇතුළු කිරීම
  5. වලංගු රක්ෂණාවරණයක් නැතිව රිය ධාවනය