රංජන් කස්තුරි 

 
ලබන 2019 වසරේ දී සමස්ත රාජ්‍ය වියදම රුපියල් බිලියන 4376 ක් වන අතර එම වසරේ අයවැය පරතරය රුපියල් බිලියන 644 ක් වන බවද මුදල් ඇමැතිවරයා විසින් මේ මස 9 වැනි දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිත විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ සඳහන් වේ.


වසරේ අයවැය පරතරය දළ දේශිය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 4.1 ක් වන බවද එහි සඳහන් වේ.


මීට අමතරව ඉකුත් 2014 වසරේ දී දළ දේහීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 11.5 ක් ව පැවති රාජ්‍ය ආදායම 2019 වසරේ දී සියයට 15.1 ක් දක්වා වැඩිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන බවද එහි සඳහන් වේ.


වසර 63 කට පසුව 2017 වසරේ දී ප්‍රාථමික ගිණුමේ අතිරික්තයක් වාර්තා වු අතර 2019 වසරේ දී එම අතරික්තය දළ දේශිය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 1.3 කින් වර්ධනය වනු ඇතැයි එමගින් අපේක්ෂා කර තිබේ.


තවද 2019 වසරේ පුනරාවර්තන වියදම සඳහා රුපියල් බිලියන 1456 ක් ද ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 856 ක් ද විසර්ජන ගිණුමේන් වෙන් කර ඇත.


රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ, විශ්‍රාමිකයින්ගේ වැටුප් ගෙවීම සඳහා එම වසරේදී රුපියල් බිලියන 100 ක් වෙන්කර ඇත.