(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

මේ වසරේ මුල් මාස අටේදී සහල් ආනයනය සඳහා රුපියල් කෝටි 17කට වැඩි මුදලක් වැය වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. ඒ අනුව මේ වසරේ මුල් මාස අටක කාලයේදී සහල් ආනයන වියදම  2,346.4 % කින් ඉහළ ගිය බව ද මහ බැංකු දත්ත වාර්තා පෙන්වාදෙයි. 

පසුගිය වසරේ මුල් මාස අටක කාලයේදී සහල් ආනයනය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 72 කට වැඩි මුදලක් වැය වී තිබෙන නමුත් එය මේ වසරේදී රුපියල් ලක්ෂ 1,690 කට වැඩි මුදලකින් එනම් රුපියල් කෝටි 17කට වැඩි මුදලක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. 

අගෝස්තු මාසයේ විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මෙම දත්ත අනාවරණය කර තිබේ. 

දේශීය වෙළෙඳපොළ තුළ පවතින සහල් හිඟය සපුරාලීමට ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් මෙලෙස අඛණ්ඩව සහල් ආනයන වියදම ඉහළ ගිය බව ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කර ඇත. 

පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී රුපියල් ලක්ෂ 8ක් වූ සහල් ආනයන වියදම මේ වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී  2,494.8 % කින් හෙවත් රුපියල් ලක්ෂ 213ක්  දක්වා ඉහළ ගිය බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු දත්තා වාර්තා තවදුරටත් සඳහන් කරයි.