(රංජන් කස්තුරි)
 
සයිටම්  ආයතනය පිළිබඳව රජයේ  ස්ථාවරය නීතිපතිවරයා  විසින්  අධිකරණයට දන්වා  නැතැයි  චෝදනා  කරමින්  රජයේ වෛද්‍ය  නිලධාරින්ගේ  සංගමය ජනාධිපතිවරයා  වෙත ලිපියක් යවමින්  සඳහන්  කරයි.

ලෝක සම්මතය රැක ගැනීමට  නීතිපතිවරයා  කටයුතු  කර  නැතැයි ද කියමින් සභාපති  වෛද්‍ය  අනුරුද්ධ පාදෙණිය සහ ලේකම්  වෛද්‍ය  හරිත අලුත්ගේ යන මහත්වරු ජනාධිපතිවරයා වෙත එම ලිපිය යවා තිබේ.