(ඩයනා උදයංගනී) 

සයිටම් ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා රජය මගින් සකස් කළ යෝජනා මාලාවක් අද රටට ඉදිරිපත් කරන බව උසස් අධ්‍යාපන හා මහා මාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් නිවේදනයක් ලෙස මෙය ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයිද අමාත්‍යවරයා කීවේය.