(ඩබ් ඒ පියතිලක)


සෝමාවතිය ජාතික උද්‍යානයේ වේරගොඩයාය ප‍්‍රදේශයේ අනවසරයෙන් වගා කළ ගොවි බිමි වලින්  ගොවින්  ඉවත් කිරීම  අද (26) අධිකරණ නිළධාරින් විසින් සිදු කළේය


අධිකරණ නියෝගයක් මත මෙය සිදු කෙරිණි.


මෙම සෝමාවතිය ජාතික උද්‍යානයේ වරගොඩයාය ප‍්‍රදේශයේ අනවසරයෙන් ඇතුල් වි වගා කටයුතුවල නිරත වන බව සදහන් කරමින් ගොවින් 219 දෙනෙකු සදහා පොලොන්නරුව අධිකරයේ නඩු දමා ඇත. 


 එම නඩු  අධිකරණයෙන් විමර්ශන කිරිමෙන් පසු එයින් 52 දෙනෙකු එම උද්‍යානයෙන් නෙරපා දැමිමට අධිකරණ නියෝග ලැබි ඇත.


 එම නියෝග අනුව 12 දෙනෙකුට අයත් කුඹුරු ඉඩමි  වගා කළ නොහැක තත්වයට විනාශ කර නැවැත එම ප‍්‍රදේශයට ඇතුල් විම තහනමි කිරිම (26) දින  පොලොන්නරුව අධිකරණ නිළධාරින් විසින්  සිදු  කළේය.


පසුව මෙම ස්ථානයට  අනවසරයෙන් වගා කටයුතු කල ගොවින් පැමිණ අධිකරණ නියෝග නොමැති  තමන් පරමිපරා ගණනක් වගා කල කුඹුරු ඉඩමි විනාශ කර දමන බව කියමින් කලහකාරි ලෙස හැසිරිමත් සමග පුලස්තිපුර පොලිසිය පැමිණ  පැමිණ පිරිස වෙත අධිකරණ නිළධාරියෙකු ගෙන්වා අධිකරණ නියෝග පෙන්විමෙන් පසු ඔවුහු විසිර ගියහ.