( මහින්ද නිශ්ශංක )


 සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 100 කින් වැඩි කර ඇතැයි සිමෙන්ති සමාගම් පවසයි.


මිල වැඩි කිරීමට සමාගම් කළ ඉල්ලීමකට අනුව  පාරිභෝගික අධිකාරිය  මෙම  වැඩි කිරීම සිදු  කිරිමට අවසර ලබා දී තිබේ.


  ඒ අනුව සිමෙන්ති  කොට්ටකෙ නව මිල වනුයේ රුපියල් 1095 කි .