( ළහිරු හර්ෂණ)
විරෝධතාවක් හේතුවෙන්  බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපාය අසළ  දැඩි රථවාහන තද බදයක් පවතී.
 
174 බස් මාර්ගයේ එක් මංතීරුවක් වසා දමා ඇත.
 
විශ්‍රාම වැටුප්, උසස්වීම් ඇතුළු ගැටළු කිහිපයක් මුල් කරගනිමින්  සමස්ත ලංකා සමෘද්ධි සංවර්ධන  නිලධාරීන් සහ   කෘෂිකර්ම නිලධාරීන්ගේ සංගමය  මෙම විරෝධතාව අරඹා ඇත.

විරෝධතාකරුවෝ  500 ක් පමණ  සිටින අතර  ආරක්ෂාව සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් යොදවා තිබේ.