හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා
 
ශ්‍රී ලන්කන් එයාර්ලයින් ගුවන් සමාගමේ ලාභ ලබන තුරු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ කිසිවකුත් වැටුප් හෝ ප්‍රතිලාභ  නොගෙන සිටීමට ඒකමතිකව තීරණය කළ බව ගුවන් සමාගමේ නව සභාපති රංජිත් ප්‍රනාන්දු මහතා කොළඹ දී අද (5) පැවැසීය.