රංජන් කස්තුරි
 
රට තුළ විදුලි අර්බුදයක් නැතැයිද තිබෙන්නේ අභියෝගයක් පමණක් යැයි විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමැති රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසීය.

ඉදිරියේදී විදුලිය උත්පාදනය වෙනුවෙන් මිශ්‍ර ජනන සැලැස්මක් ඇතිකරන අතර ජලය,පොසිල ඉන්ධන ,සුළඟ,මුහුදු රළ, සුර්යබලය,භූතාපය යන සෑම ක්‍රමවේදයක් තුළින්ම අනාගතය වෙනුවෙන් විදුලිය ජනනය කරන බවද ඇමැතිවරයා කීය.

මිශ්‍ර ජනන සැලැස්මක් පිළිබඳ අදහස් ලැබීම ඉංජිනේරු සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ජාතික ආර්ථික කමිටුව එකඟතාවය ලැබී තිබෙන බවද ඇමැතිවරයා පැවසීය.