(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

වෛද්‍ය සැපයීම් අංශයට රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවෙන් කරන ලද සැපයීම් වෙනුවෙන් ඉකුත් දෙසැම්බර් මස 31 වැනිදා වනවිට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් ගෙවීමට ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 2764 ක් පමණ වන බව අමාත්‍යංශ වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

ඉන් රුපියල් කෝටි 1410ක්ම ඖෂධ සැපයීම් වෙනුවෙන් වන බිල්පත් පියවීමේ ණය බවද එම අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග කියයි.

රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවට ඖෂධ සපයන සැපයුම්කරුවන්ට ද හිඟ බිල්පත් ගෙවීමට ඇති බැවින් සංස්ථාව දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට ලක්ව ඇති බව ඖෂධ සංස්ථා ආරංචි මාර්ග කියයි.

ඖෂධ සංස්ථාව ඖෂධ ආනයනය කිරීම සදහා රාජ්‍ය බැංකු දෙකකින් රුපියල් කෝටි 1800 ක පමණ ණය ලබාගෙන ඇති අතර එම ණය වෙනුවෙන් පොලිය වශයෙන් පමණක් රුපියල් කෝටි 7ක පමණ මුදලක් මාසිකව ගෙවීමට සිදුව ඇතැයි සංස්ථා ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

මේ තත්ත්වය තුළ අමාත්‍යංශයේ මූල්‍ය කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සදහා රාජ්‍ය බැංකු දෙකෙන් රුපියල් කෝටි 600 බැගින් වන ණය පහසුකම් ලබාගැනීමට පහසුකම් සලසන ලෙස ඖෂධ සංස්ථාව රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.