මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක පිරිසකගේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ කොටුවට ප්‍රවේශ වන ලෝටස් පාර තාවකාලිකව වසාදමා තිබේ. 

ඡායාරූප - ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි