(සුජිත් හේවාජුලිගේ )

ලංකා නැව් සංස්ථායව ගිය වසරේදී  රුපියල් කෝටි 62කට අධික පාඩුවක් ලබා ඇතැයි වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි.

ගල් අගුරු ප්‍රවාහනයෙන් ලැබුණු  ලාභය අඩු වීම නිසාත් මිලදී ගත් නෞකා දෙකක ණය වාරිකවල පොලීසිය ලෙස  රුපියල් කෝටි 74 කට වැඩි මුදලක් ගෙවීමට සිදු වීම නිසාත් සංස්ථාව මෙසේ පාඩු ලැබීම වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යංශය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ නවතම කාර්ය සාධක වාර්තාවේ සහන් වේ.

ලංකා නැව් සංස්ථාව  2016 වසරේ රුපියල් කෝට් 14ක ලාභයක්  ලබා තිබිණැයිද  එම වාර්තාවේ දැක්වේ.