හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා

 

ශ්‍රී ලංකා රුපියල මේ සතියේ අඛණ්ඩව පස්වැනි දිනටත් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව අද  (21) තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වූ අතර ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ශ්‍රී ලංකා රුපියල් අගය 170.65ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.  

 

එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව දිගින් දිගටම අවප්‍රමාණය වෙමින් තිබෙන රුපියල අද (21) ඉතිහාසයේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයකට මෙතෙක් ගෙවූ ඉහළම අගය වාර්තා කළේය.  

 

ඊයේ (20) දිනයට සාපේක්ෂව අද (21) වනවිට රුපියල ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට සාපේක්ෂව රුපියල් 2.02කින් පහත වැටිණි. මේ සතිය ආරම්භ වන විට එක්සත් ජනපද ඩොලරයට ගෙවන රුපියල් ප්‍රමාණය 165.14ක් විය. මේ අනුව රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව මේ සතියේදී පමණක් රුපියල් 5.51කින් පහත වැටිණි.  

 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද (21) නිකුත් කළ දෛනික විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව රුපියලට සාපේක්ෂව එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් මිල 170.65ක් ලෙසත් ගැනුම් මිල 166.78ක් ලෙසත් සටහන්ව තිබිණි.  

 

බලපත්‍ර ලාභී වාණිජ බැංකු අද (21) නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව රුපියලට සාපේක්ෂව ඩොලරයේ විකුණුම් මිල එච්.එස්.බී.සී සහ කොමර්ෂල් යන බැංකුවල 172 සීමාව ඉක්මවා ගියේය. 

 

ඊට අමතරව  මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව, එන්.ඩී.බී සහ එන්.එස්.බී බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයකට ගෙවන රුපියල් ප්‍රමාණය 171 සීමාව ඉක්මවා තිබිණි. සම්පත් බැංකුවේ රුපියලට සාපේක්ෂව ඩොලරයේ විකුණුම් මිල සම්පත් බැංකුවේ 170.70ක් ලෙස සටහන්ව තිබිණි. 

 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දත්තවලට අනුව මේ වසරේ ජනවාරි 1 වැනිදා සිට සැප්තැම්බර් 14 වැනිදා දක්වා කාලයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල සියයට 6.1කින් අවප්‍රමාණය වී ඇත.