ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව දිගින් දිගටම අවප්‍රමාණය වන ශ්‍රී ලංකා රුපියල අද (20)  ඉතිහාසයේ පළමු වරට පහළම අගය වාර්තා කළේය.

ඒ අනුව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයකට ගෙවන රුපියල් ප්‍රමාණය 168 දක්වා ඉහළ ගියේය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද (20) නිකුත් කළ දෛනික විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව රුපියලට සාපේක්ෂව එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් මිල 168.63 ක් ලෙසත් ගැනුම් මිල 165.05 ලෙසත් සටහන්ව තිබිණි. 

(28535)