(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

රජයේ පාසල් වලට බලාදීම සඳහා ටැබ් පරිගණක 96,916 ක් එකවර මිලදී ගැනීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

ඒ සඳහා අධ්‍යාපන ඇමැති මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් සංදේශයට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

රජයේ පාසල් වල උසස් පෙළ සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ඉකුත් යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් 2017 වසරේදී යෝජනා කරනු ලැබුවද එය අතරමග නතර කරන්නට සිදුවිය.

නව රජයේ පත්වීමෙන් පසුව ටැබ් පරිගණක 96,916 ක් මාස 3 ත් 6 ත් අතර කාලයක් තුළදී අවස්ථා තුනකට මිලදී ගෙන පහසුකම් අඩු පළාත් හා ජාතික පාසල්  වලට ලබාදීමට තීරණය කළේය.

එම ටැබ් පරිගණක 96,919 ක් දැනටමත් නිෂ්පාදනය කර ඇති බැවින් එම ප්‍රමාණය එකවර මිලදී ගැනීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.