(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන දෙකක සේවක වැටුප් ගෙවීම්, විදුලි බිල්පත් ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය වියදම් පියවීම සදහා රුපියල් කෝටි 45 ක මුදලක් ලබාදෙන්නැයි මහාභාණ්ඩාගරයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ස්වාධීන රූපවාහිනි ආයතනයේ වියදම් සදහා රුපියල් කෝටි 18 මුදලක්ද, ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ වියදම් සදහා රුපියල් කෝටි 27ක මුදලක්ද මෙසේ ඉල්ලා තිබේ.

කෙවිඞ් -19 වසංගතය හේතුවෙන් ඇතිවූ බලපෑම නිසා ආයතන දෙකේම ආදායම විශාල වශයෙන් පහළ ගොස් ඇති බැවින් මෙම මුදල් ඉල්ලා ඇත.

ස්වාධීන රූපවාහිනි ආයතනයේ මාස තුනක සේවක වැටුප් ගෙවීමටත්, විදුලි බිල්පත් ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය වියදම් පියවීමටත් රුපියල් කෝටි 18 මුදලක් ඉල්ලා තිබේ.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව මැයි මාසයේ සිට ඔක්තෝම්බර් දක්වා මාස 6ක සේවක වැටුප් හා විදුලි බිල්පත් ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය වියදම් පියවීම සදහා රුපියල් කෝටි 27 මුදලක් ඉල්ලා තිබේ.