රංජන් කස්තුරි
 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (4) සවස් වන විටත් විශ්වාස භංග යෝජනාවේ විවාදයට සහභාගී වීමට පාර්ලිමේන්තුවේ සභා ගැබට පැමිණියේ නැත. 
 
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා උදේ වරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටිය ද සවස්වරුවේ සභා ගැබේ නැත. 
 
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමල් රාජපක්ෂ මහතා පමණක් විශ්වාසභංගය ගැන විවාදයට එක්වෙමින් අදහස් දැක්වීය.