(මනෝප්‍රිය ගුණසේකර)


ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් අභියාචනාධිකරණයට විනිසුරුවරුන් පත්කළ අනුපාතය හේතුවෙන් මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් ලෙස කටයුතු කළ පුද්ගලයින්ට දැඩි අසාධාරණයක් සිදුව ඇති බව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ මහසභාරැස්වීමේදී ඒකමතිකව තීරණය කර ඇත.


මහාධිකරණ විනිසුරු සංගමයේ සභාපති විකුම් කළුආරච්චි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ මහාධිකරණයේ පැවැති මෙම මහසභා රැස්වීමේදී අදාළ තීරණය ගෙන ඇති අතර ඒ පිළිබඳව සභාපතිවරයාව හා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට පැමිණිලි කිරීමටද වැඩිදුරටත් තීරණය කළේය. 


පසුගිය කාලයේදී අභියාචනාධිකරණයට විනිසුරුවරුන් පත්කිරීමේදී එක් මහාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකුට, පිටස්තර ක්ෂේත්‍රයකින් එක් පුද්ගලයකු බැගින් (1:1 අනුපාතයට) පත්කළද, එය අප රට තුළ කාලයක් පුරාවට පැවැති 3:1 අනුපාතය යන සම්ප්‍රදායටම අනුව ඉදිරියේදී අභියාචනාධිකරණයට විනිසුරුවරුන් පත්කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ඔවුන් ඉල්ලීම් සිදුකර ඇත.