රංජිත් රාජපක‍ෂ           
   

‍මෙවර සීමා නිර්ණයෙන් අලූතින් ස්ථාපනය කරන ලද මස්කෙළිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ප්‍රථම සභා රැස්විම එම සභාවේ සභාපතිනි ගෝවින්දසාමි සෙමිබගවල්ලි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද රැස්වූ අතර සභාපතිවරයා තෝරා පත් කර ගත් ආකාරය ගැන මන්ත්‍රීවරුන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට යෑමත් සමඟ එකම ගාලගෝට්ටියක් බවට පත් විය.
 
පසුගිය 28 වැනි දා මෙම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා තෝරා පත් කර ගත් ආකාරයට විරෝධය පළ  කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු  හත්දෙනෙක් කළුපටි පැළඳ  සභා ශාලාවට පැමිණියහ.
 
සභාපතිවරයෙකු තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා   සභාවට නොපැමිණි  ඒ.එල්.එම් රංජනී මන්ත්‍රීවරිය තමාගේ නොපැමිණීම ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමත් සමඟ   එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ඊට දැඩි විරෝධයක් එල්ල කිරීමත් සමඟ සභාවේ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් ඇති විය.
 
අද ප්‍රදේශීය සභාව ඉදිරිපිට දැඩි පොලිස් ආරක‍ෂාවක්  යොදවා තිබුණි.