මනෝප්‍රිය ගුණසේකර

මුදල් අමාත්‍යවරයා වගඋත්තරකරුවකු කරමින් මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා හා රේගු අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට  ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති අභියාචනයක්  හෙට(31) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ කැඳවීමට නියමිය.

2004 වර්ෂයේදී රේගු බදු වැඩි කළ ගැසට්  නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් නොකොට වාහන ආනයනය කිරීමේදී වැඩි කළ බදු මුදල් අයකිරීමට එරෙහිව වාසනා ට්‍රේඩින් ලංකා සමාගම ගොනු කළ පෙත්සම පිළිගනිමින් අභියාචනාධිකරණය විසින් ලබාදුන් දුන් තීන්දුවට එරෙහිව මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කොට ඇත.

මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා හා රේගු අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම අභියාචනයේ වගඋත්රකරුවන් ලෙස මුදල් ඇමැතිවරයාට අමතරව නීතිපතිවරයා හා වාසනා ට්‍රේඩිං ලංකා සමාගම නම් කොට ඇත.

ලංකාවට ගෙන්වන වාහන වෙනුවෙන් බදු වැඩි කරමින් 2004 වර්ෂයේ මුදල් ඇමතිවරයාව සිටි ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා 2004 ඔක්තෝබර් මාසයේදී ගැසට් නිවේදනයක් නිතුත් කළ බව ප්‍රකාශයට පත්කළ ද එවැනි ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් නොකරමින් වැඩියෙන් බදු මුදල් අය කොට ඇති බව සඳහන් කරමින් වාසනා ට්‍රේඩිං ලංකා සමාගම මුදල් ඇමතිවරයා, මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා, රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වගඋත්තරකරුවන් කරමින් මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත්කර තිබුණි.

එම පෙත්සම විභාග කළ අභියාචනාධිකරණය වාසනා ට්‍රේඩින් ලංකා සමාගම ඉදිරිපත් කළ කරුණු පිළිගනිමින් 2004 ඔක්තෝබර් 20 වැනිදා තෙක් ආනයනය කළ වාහන වෙනුවෙන් වැඩි කළ බදු මුදල් අය කිරීම වළක්වාලමින් නියෝගයක් නිකුක් කෙරිණි. අභියාචනාධිකරණයේ එම තීන්දුව මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් අභියෝගයට ලක් නොකළේය.