(සනත් ගමගේ)

හම්බන්තොට මාගම්පුර වරායේ සේවක සේවිකාවන්ගේ දෙමාපියන් සිය දරුවන්ගේ රැකියා සුරක්ෂිත කර දෙන ලෙස ඉල්ලා මාගම්පුර වරායේ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිට අද (21) සාමකාමී විරෝධතාවයක නිරත වුහ.

450 ක් වන සේවක සේවිකාවන් වරාය අධිකාරියට අනියුක්ත කිරිම හෝ සාධාරණ වන්දි ක්‍රමයක් ලබා දෙන ලෙස ඔවුන් ඉල්ලා සිටිති.