විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් පුංචි  බොරැල්ල ,මරදාන අවට දැඩි  රථ වාහන තදබදයක් පවතින බව  පොලීසිය පවසයි.


උසස් තාක්ෂණ ගණකාධිකරණ ඩිප්ලෝමා සිසුන්ගේ  විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් මෙම වාහන තදබදය ඇති වී තිබේ.
 
 
 
 (36698)