(රංජිත් රාජපක්ෂ)

වටවල දුම්රිය ස්ථානයේ බඹර කුඩුවක් ඇවිස්සීම නිසා එම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා පොඩි මැණිකේ සහ උඩරට මැණීකේ දුම්රිය තරමක් ප‍්‍රමාද කළ බව වටවල දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා පැවසීය.

අද (10) උදෑසන 10.30 ට පමණ එක්වරම බඹර කුඩු ඇවිස්සීම නිසා වටවල දුම්රිය ස්ථානයේ නතර කර තිබු භාණ්ඩ ප‍්‍රවහාන දුම්රියක් නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ධාවනය කළ බවත් කියැවේ.

කොළඹ කොටුවේ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වන පොඩි මැණීකේ දුම්රිය සහ බදුල්ලේ සිට කොළඹ දක්වා ධාවනය වන උඩරට මැණිකේ දුම්රිය වටවල දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ධාවනය කිරිම තරමක් ප‍්‍රමාද කරවන බව දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා කීය.

දුම්රිය මගීන්ගේ ආරක්‍ෂාව උදෙසා දුම්රිය ස්ථානයේ බැඳ තිබෙන බඹර කුඩුව ඉවත් කර දුම්රිය ධාවන කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත් කරන ස්ථානාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.