( රංජන් කස්තුරි)
 ඉකුත් කාලයේ බුදු දහමට නිගා වන අයුරින් ක්‍රියා කළ පුද්ගලයින් නීතීය ඉදිරියට ගෙනවිත් දඩුවම් දිය යිතු යැයි සමස්ත ලංකා ජමිඉයිතුල්  උලමා හෙවත් ඉස්ලාම් ආගමික  වියතුන්ගේ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.


වෙනත් ආගම්වලට අපහාස කිරීම ඉස්ලාම් ධර්මය තරයේ හෙලා දකින බවද එය අල් කුරානයේ සඳහන් වන බවද එම නිවේදනයේ දැක්වේ.
 
එම නිවේදන පහත දැක්වේ.